برای رسيدن به .........

يک نويسنده ممکن است سالها در تب افکارش از زندگی و انچه همه دوست دارند جداشود .يک محقق ممکن است همه چيز خود را فدای پژوهش و تحقيقات خود کند .

پس چرا از من انتظار دارند نهالی را که بيش از سه سال است مراقبت ميکنم رها کنم ؟

من برای داشتن او برای به ثمر رساندن او از خانواده از دوستان واشنايان خواهم گذشت .من باور دارم که ميتوانم از او انسانی کامل وبا قابليت بسازم .من به استعدادهای بالقوه او ايمان دارم .

در زمانه ای که من را بواسطه افکار وبينشم توبيخ ميکنند من از اين توبيخها می گريزم .

(انتقال از ۳۱ شهريور ۸۲ بوده)

  
نویسنده : .. .. ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٤