خواب شيطان (۳)

 

شيطان بر فراز خانه چرخی زد ، او را در عشق بازی شيرين روياهايش ديد، خواست فرود آيد ، ديد نگاهی بر پيکر فريبنده اش جاری نمی گردد، با خود چندگاهی خلوت کرد و باز به يکباره بر پيکرش فرود آمد ...خواست داخل شود ..ديد حجم سينه مملو از عشق الهی اوست .... پس از او عبور کرد و آرام از پيکرش خارج شد ....

/ 0 نظر / 15 بازدید