خدا........

دلم قد تموم دنيا گرفته ... دلم قد تمام واژه ها تنگه..... دلم به اندازه خدا آرزو منده....... دلم ، دل خسته و تنهای من خيلی گرفته .... چقدر سخته با درد بغض را فرو دادن ....  ديگه نمی تونم جلوی نم ديدگانم رو بگيرم .. شايد قطره ای اشک حسرت دلم را بشويد .... شايد لحظه ای .........نمی دانم......... دلم می خواد داد بکشم ، داد بکشم خدا.....خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .............................

تو رئوفی... تو شريفی.... تو به حرمت سکوتی .... تو عزيز ترين عزيزی.... تو به عمق ملکوتی .......

تو معنی بهترين کلامی.... مفهوم تمام شعرهامی..... منظور مراد هرپيامی......    تو قبله هر اميد واری ....... تو مظهر فخر هر تباری ..... برتر ز لطافت بهاری.........

/ 0 نظر / 16 بازدید