مقابل ديدگانم امروز تصوير تو جانی تازه گرفته عزيزم ...توی چشمای قشنگت يه لبخند زيبا می بينم....توی نگاه قشنگت دل من هزار بار می تپه.....برای هميشه داشتنت به خدايی خدا قسم می خوام قلبم را به دنيا ببخشم....عزيز دل که دل اينگونه بی تو بی تابم می کنه ....آرزوی لحظهای را دارم که بين من وتو ذات لايزال دعای وصال بخونه.....من امروز دستانم را به دست تو می سپارم و با عهدی تازه تر از هميشه دل به خواست خدا می دهم.....نمی دونی دريای طوفانی دلم چگونه آرام شده.....نمی دونی چقدر احساس نفس کشيدن براين لذت بخشه ....

/ 0 نظر / 8 بازدید