منو اين لحظه های انتظار

منو پنجره ، منو کنجشک لب ايوون ، منو عقربه های ساعت خشک شده روی ديوار ، منو اين لحظه های انتظار در خواهش ديدن او ... چطور باز کنم شرح بيقراريه دلم رو .. چطور با لبهای خندون راه  قطره های تلخ انتظارو در گلو ببندم؟ کسی چه می دونه هر صبح با ذکر نام خدا در ايينه می بينمش ..کسی چه می شناسه بوسه عشق چيست و من در التهاب بوسيدنش چه حسرتی به سينه دارم ..

تو اگه پرنده باشی   چشمای من اسمونه   راز پر کشيدنت رو کسی جز من نمی دونه    واثه من سخته که بی تو بنويسم مشق پرواز  با صدای ساز خسته  تر کنم گلوی اواز    منو تو گر چه اسيريم    حيفه از غصه بميريم      بشينيمو پر نگيريم .........

سرخ گل انار من ..  سبز درخت باغ من ..هنوز لحظه ای را که قدم بر خلوت خانه ام گذاشتی به خاطر دارم ..هنوز گرمی دستات توی دستای  يخ زده ام تازگی بهاره... اين دستای خسته هر دم برای داشتن تو بيقرارن ... ای وای که  گرمی اغوشت توی صفحه ذهن بارها بارها تصوير بودنتو هر دم به من ديکته ميکنه ... ای وای که  در ارزوی داشتنت ، خواهش ديدنت ، تمنای وجودت ، حسرت اغوشت،  ديده دريا کرده ام صبر به صحرا فکنده ام

/ 0 نظر / 12 بازدید