تو........

تو به شفافی شبنم روی برگا...

من مثل برگ زردی که می افته از درختا....

تو مثل طراوت گلای نرگس ...روی قلبم ، من نوشتم بی تو هرگز......

بين منو تو فاصله غوغا ميکنه ...ياد حرفای قشنگت منو رها نميکنه...

تو منو گذاشتی رفتی توی روزگار وحشی... توی کوچه های غربت ، دنبالم حتی نگشتی..

تو مثل ستاره ای که توی شبهای سياهم می درخشی و می شی جون پناهم...

تو مثل طراوت گلای پونه چرا رفتی از برم ای ديونه.....

تو مثل يه تيکه ابری توی آسمون آبی پاک ساده مثل رويا مثل خوابی...

بگو يک بار آره يک بار  برميگردی يا هنوزم بی تفاوت يخ سردی....

بين منو تو فاصله غوغا ميکنه .............

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید