يه روز ديگه....

خب وقت طلاسيت ديگه ، بخاطر همين هم هر جا که می خواهيم بريم بايد صبح زود بريم توی صف واستيم ...حالا ديروز من بايد هم حقوقم رو از بانک ميگرفتم هم اينکه سفته ميخريدم و از اين مدل کارا ...طبق فرمايش رياست محترم جمهور قرار بود ساعات کار ۱ ساعت جلو بيفته خب اين يعنی اينکه بانکها حداقل  بايد ساعت ۷ باز بشه ...با اين خيال راس ساعت ۷ جلوی بانک بودم که مثلا هم کارمو انجام بدم هم به موقع به شرکت برسم ...زهی خيال خام ....وای چه صفی ...باشه پس بايد توی صف بايستم ..... قبل از من ۷ نفر بودند  من سعی کردم چهره همشونو توی ذهنم ثبت کنم ...هميشه اينکارو ميکنم ... جون ميخوام اگه يه ادمی رو دوبار می بينم يادم باشه ... چه جالب اينهايی که جلوی من ايستاده بودند همه پير بودند ..اين يعنی اينکه پير ها از ما سحرخيز ترند .. . يا شايد هم چون پيرند ميترسند و نگرانند و هميشه در مسائلشون عجله دارند ... لابد اومدند که حقوق بازنشستگی  بگيرند .. يعنی يک روزی هم من اينجوری مثل اينها می يام جلو بانک با موهای سفيدو تن فرتوت حقوقمو بگيرم .... دلم بحال خودم يک لحظه سوخت ...نه خدا جون ...دوست دارم تا جوونم بميرم....با همين خيالها توی شيشه بانک، حياط پشت سرم را نگاه ميکردم که يک دفعه طرز راه رفتن يک آقايی برام آشنا اومد ... اها اين همون آقاست که دفعه پيش با خانمش توی همين بانک جلوی من بودند و سر بيست هزار تومان با هم چونه می زدند و وقتی خانمه ناراحت شد اون آقا جلوی همه بوسش کرد .... حالا چرا تنهاست پس؟.....وای دختر چقدر فضولی 30.gifخوب اين که درب ورودی بانک نيست اينهمه ادم واستادن اگه اين در باز شه همه می خوان بدوند داخل تا اول صف باشند ..بيچاره اين خانم پيره ... دلم يه لحظه واسش سوخت ...خوب اين خانم که آخه پا نداره...... از همه هم زودتر اومده اما می دونم اخرين نفر می رسه به گيشه بانک ...و بالاخره دربانک باز شد من هم تقريبا جلو بودم نفر اول کار من بايد انجام بشه .....اونايی که جلوی من بودن با گيشه های ديگه کار داشتن ..اين هم از خوش شانسي من بود ... تا خواستم کارتم رو بکشم خانم پيره اومد و من اونقدر ذوق زده شدم که اومد طرفم . قبل از اينکه حرفی بزنه گفتم شما زودتر از من اومدين ..بفرماييد .... لبخند قشنگی رو لبش نشست ... خب کارم تموم شد اومدم بيرون ..ای ول ... باز اون اقاهه با خانمش ..نشستن روی پله های فروشگاه و خانم سرش را گذاشته روی پای  اقا و اقا با لطافت داره سر زنشو نوازش ميکنه09.gif بابا مگه خونه ندارين آخه .....

/ 0 نظر / 17 بازدید