سهم من از....

سهم من از زندگی چيست؟ سهم من از سخاوت...سهم من از طراوت...سهم من از صداقت....سهم من از آرزوهای کودکی ....سهم من از آرزو چيست ؟؟؟؟شکلی از عشق بر ديوار قلبم ....شعری از درد بر صحنه سينه......راستی سهم من از زنده ماندن چيست؟؟؟//

سهم تو از عشق فراق است ...سهم تو از محبت ،تنهايی است...سهم تو از تلاش ،دستان خالی است ...سهم تو از آرزو فقط روياست ......

شگفتا وقتی بود نمی ديدم ...وقتی می خواند نمی شنيدم ...وقتی ديدم که نبود ...وقتی شنيدم که نخواند .....شگفتا از اين بازی .......

انگار حجم تاريک سينه تاب تحمل تپشهای قلبم را ندارد .... سينه دردمند از تحمل بارسنگين قلبم ....مثل هميشه وقتی به انتها می رسم خواب مرا فرامی گيرد ..... خواب تعبيری از مرگ است اما مرگی که هرگز قدم به خانه من نگذاشته .....مهمانی که حضورش نويد بخش دل بيقرار من است....................................

/ 0 نظر / 13 بازدید