و عشق راميتوان ابراز کرد

البته خيلی سخت بود گفتن احساس مکنونات قلبيم .من هميشهاحساساتم را خيلی راخت بيان ميکردم. اما اين بار برای گفتن دوستت دارم خيلی دست دست کردم. نه اينکه مطمين نباشم نه . من اينبار واقعا حس قشنگی در خودم داشتم.حس غريب عشق، حس شيرين عشق ، و حس خواستن ، برای هميشه خواستن

اره من برای هميشه ميخوامش . برای اينکه قلبمو تو دستش بزارم . من ارزوی نگاه گرمشو دارم.ارزوی اغوشش را.ارزوی لبهای گرمش. و می دانم ديری نخواهد پاييد که عشق دراغوشم جای خواهد گرفت .

(انتقال از ۳ ارديبهشت ۸۳)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید