به تو ميگم که نشو ديونه ای دل .....به تو ميگم که نگير بهونه ای دل..........

ميدونم تو ديگه عاقل نمی شی ....تو ديگه برای من دل نمی شی......

/ 0 نظر / 2 بازدید