سهم من از بوسه باد..چی بگم ای دادو بيداد

....عقل می گه : حساب کتاب زندگی ....دل ميگه : عشق احساس دلتنگی ....

عقل ميگه :ديونه به خيال خامی نشستی ....تو رو چه به عشق ...مگه چقدر عمر می خوای بکنی ؟ برو دنبال زندگيت....برو دنبال آرزوهات...فرصت اکسير ندرت است و خفاش مرگ روزو شب نمی پايد....

دل ميگه : همه آرزومه ...دوستش دارم....زندگی بدون او برام قشنگ نيست.... عقل ميگه: اون هيچ وقت نمی ياد و تو با خيال خامی عمر ميگذرونی...دل می لرزه اما نمی خواد باور کنه که او نمی ياد....دل ميگه :بازم صبر می کنم....عقل ميگه:آخه چند سال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟دل ميگه نمی دونم......عقل ميگه : آخه ديونگی با دله اما همين که ديونه می شن ميگن عقل نداره....بابا من که دارم می گم انتظارت باطله ، گوش نمی ده فردا همه می گن عقلش کم بود ..بدنا ميش  ماله منه......

هميشه اينجا که می رسه دل ديگه حرفی نداره بزنه ....عقل می گه :چرا نمی خوای دو دو تا چهار تا کنی ؟ چرا نمی يای گذشته رو مرور کنی ...دل می گه :اين يکی فرق داره...عقل می گه :به هر کی رسيدی گفتی فرق داره ..به همه فرصت دادی ، ديدی همه مثل هم هستن ...ديدی فرقی نبود تا امروز...به اين هم فرصت می دی اما باز به حرف من می رسی.....دل بغضش می گيره .... می خواد گريه کنه....ديگه افتاده به ترديد ... مدتهاست که با ترديد داره سر ميکنه اما به روی خودش نمی ياره ..خودشو زده به نفهمی....

عقل که حالا مثل هميشه تو بحث پيروز شده ميگه: خودت می دونی ...من نمیخوام بشکنی ..اگه تو بشکنی زندگی چه فايده داره ؟هر دفعه که با ندونم کاری هات شکستی چوبشو من خوردم تو فقط نشستی گريه کردی ...تو فقط شکستی اما من از زندگيم عقب موندم ...حالا هم هی ميگم باز کاره خودتو ميکنی...اگه به حرف من گوش بدی چيزی از دست ندادی...مگه چی الان داری که بخوای بخاطرش تحمل کنی...عشق ؟نکنه به روياهای شبانت که می بافی می گی عشق؟18.gifآره خوب خنده داره مسخره است ....نکنه به دو تا کلمه دوستت دارم دل بستی؟02.gifغم انگيزه....نکنه فکر ميکنی اون می ياد و زندگی شيرين می شه وووو 09.gifخيال قشنگيه اما با کدوم تضمين ؟از کجا معلوم؟.....دل ديگه می زنه زير گريه17.gifبازم ميگه :خدا آخه من چی کار کنم؟  خدا ميگه برو بابا حوصله داری بزن کنار بزار باد بياد ............

گريه کن گريه قشنگه...گريه سهم دل تنگه ....گريه کن گريه غروبه...مرهم اين راه دوره...سر بده آوازه هق هق ...خالی کن دلی که تنگه.... گريه کن گريه قشنگه ...گريه قشنگه ...گريه سهم دل تنگه....گريه کن گريه قشنگه....بزار پروانه احساس دلت و بغل بگيره...بغض کهنه رو رها کن تا دلت نفس بگيره... نکنه تنها بمونی ... دل به غصه ها بدوزی ... تو بشی مثل ستاره ...تو دل شبا بسوزی ...گريه کن گريه قشنگه ...گريه سهم دل تنگه...گريه کن گريه غروبه ....مرهم اين راه دوره....سر بده آوازه هق هق ...خالی کن دلی که تنگه ...گريه کن گريه قشنگه............

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید