.......

چه کسی خواهد ديد مردنم را بی تو....

گاه می انديشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گويد...

آن زمان که خبر مرگ مرا می شنوی روی خندان تورا کاشکی می ديدم....

شانه بالا زدنت را بی قيد و تکان دادن دستت که مهم نيست زياد و تکان دادن سر...

چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد....

می توانی تو به من زندگانی بخشی يا بگيری از من انچه را می بخشی....

 

/ 0 نظر / 11 بازدید