چه بد کردم نکردم...........

مهم نيست بازهم مهم نيست و بارها با تکرار مهم نيست ....................کوير کوه دشت دريا باد نفس ادامه دارد......مهم نيست ....مهم نيست مهم نيست مهم نيست .................

من آن موجم که ارامش ندارم ...به آسانی سر سازش ندارم .......

من از تبار دريام از نسل چشمه سارم.....رها تر از رهايی حصار بی حصارم....

ساحل حصار من نيست ...پايان کار من نيست ..هم دردو يار من نيست .......

مهم نيست مهم نيست مهم نيست ....هر پايانی شروعی تازه است ....مهم نيست مهم نيست مهم نيست ....

می خوام ديگه پرواز کنم ....مهم نيست که ثانيه ها را به چی باختم..... از کسی گلايه ای نيست ..اگه باختم به تو باختم.....برخيز با صدای صلابت ايمان ...برخيز با يک شوک ذهنی ...می خوام با يک شوک همه چيز را پاک کنی.....سر نوشت من نبوده سرنوشتی که رقم زد ......روز اول گفته بودی ولی از تو نشنيدم...توی ايينه ديروز کاشکه فردا رو می ديدم ... گفتی ازعشقم حذر کن ...چه بد کردم نکردم.....

/ 0 نظر / 14 بازدید