..........................

29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gif16.gif29.gifحماقت انتقام نفرت مرگ   دو دلی  سکوت فرياد   جيغ   داد بيدادانتظار غم بخشش هرگز کينه و باز کينه کينه از زمين و زمان  از دورنگيها  از دروغ از خيانت آری خيانت گناه بخشش هرگز دروغ انتظاردرد  تمسخر  مرگ آری مرگ تا بی نهايت مرگديگه نمی خوام برو برو برای هميشه برو

/ 0 نظر / 14 بازدید