چهارشنبه سوری

صداقت  سادگی  صميميت  صفا  سلامتی  سرور  صلابت  (هفت سين امسال ........................... )

ياد دوران بچگی بخير اون زمونا چها رشنبه سوری که می شد يک عالمه بوته ميگرفتيم سر تا سر کوچه گوله گوله اتيش از بوته می ساختيمو همه بچه های کوچه از رووش می پريدن (سرخی تو از منه زردی من از تو) صدای موزيک و رقص دختر و پسر زن و مرد پيرو جوون ....اجيل و شيرينی و اب ميوه پخش ميکردند و انصافا جشن زيبا با نشاط و دور از اضطراب بود . ...............

امسال ساعت ۵/۴ بعد الظهر که شد از ترس اينکه مبادا خطری پيش بياد سريع از شرکت خارج شديم و راهی خونه ... جشن چهار شنبه سوری امسال از ساعت ۶ بعد الظهر با پرتاب نارنجک و انواع ترقه ها و مواد منفجره شروع شد . صداش توی خونه می اومد و آدمو وسوسه ميکرد که بريم بيرون ببينيم چه خبره ... قدم زنان با مامانو بابا رفتيم بطرف ميدون  ... اگه چشماتو يک لحظه می بستی ميتونستی تصور کنی در ميدون چنگی و خمپاره و بمب که داره روی سرت می باره . اينکارو کردم ... يک لحظه از انهمه هياهو دلم لرزيد انگار با چشمای باز می شد حقيقت يک جشن خيالی رو به بهانه چهارشنبه سوری بر خودت ديکته کنی .. اخه اون چه من ديدم جشن و شادمانی نبود کسی نمی خنديد ... حتی بين اونهمه سازو آوازی که توش بود، اون رقصهای بی وقفه ..بيشتر شبيه رقص حماسی بود ..... من باور دارم انچه من ديدم جشن نبود خشونت بود ... مردمی که با پرتاب هر نارنجک دشمن خيالی خود را به درک می فرستند ...با برپا کردن هر اتش  نفرت خود را به نمايش ميگذارند .... راستی چه شده که اتش ، اين سمبل مقدس زردتشت چنين به انحراف خشونت کشيده شده؟؟؟!!!!! ولی از همه چيز گذشته انصافا ديشب هم خوشگلا توی خيابون بودن هم نيروی انتظامی .....03.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید