چه درديست در ميان جمع بودن ولی ...

نمی خواستم اينطوری بشه . يگدفعه پيش امد . قرار گذاشتيم،ديدمش و به دلم نشست . يک بار ديگه هم ديدمش اما اون گفت به کس ديگه ای دل بسته . گفت عاشقه و نمی تونه منو دوست داشته باشه .

(انتقال از ۱۲ ابان ۸۲)

/ 0 نظر / 8 بازدید